INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

 

Responsable do tratamento

 

CIFP Fraga do Eume

Avenida Ricardo Sánchez 3 CP 15600 - Pontedeume

 

Finalidades do tratamento

 

Promoción dun lugar de encontró on-line e gratuito entre candidatos e empresas rexistradas empregando os servicios de alertas e búsqueda de emprego, permitindo:

 

-  as empresas rexistradas publicar ofertas de emprego e xestionar candidaturas;

 

- aos candidatos rexistrados editar e xestionar o seu Curriculum Vitae, acceder a ofertas de emprego publicadas e postular as súa candidatura á mesma.

 

Lexitimación para o tratamento

 

Os usuarios que envían os datos dos correspondentes formularios da Plataforma, manifestan ter lido e aceptado a Política de Protección de Datos. Do mesmo xeito, otorgan o seu consentimento expreso e inequívoco o tratamento dos seus datos persoais conforme ás finalidades informadas.

 

Destinatarios dos datos

 

Empresas e candidatos rexistrados están obrigados a respetar as leis aplicables e os dereitos de terceiros a empregar os servicios e contidos do sitio web. Non se poderá difundir, reproducir ou comunicar públicamente os contidos da Plataforma, de usuarios ou terceiros, sin ter autorización previa do titular dos dereitos.

 

Exercicio de dereitos

 

Os usuarios disponen de dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición o tratamento dos seus datos, o que poderá exercer o titular do rexistro de xeito inequívoco e fehaciente.

 

Contacto delegado de protección de datos e información adicional

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais